Privacy Persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend psycholoog, een dossier aanleg. Dit is tevens een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomt (WGBO).

Je dossier bevat, naast uw algemene persoonsgegevens, aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • als behandelend psycholoog als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier;
 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • mij houd aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend psycholoog, een dossier aanleg. Dit is tevens een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomt (WGBO).

Gebruik Persoonsgegevens

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming. Bijvoorbeeld bij waarneming tijdens mijn afwezigheid, als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist.

Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij je zorgverzekeraar:

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling: ‘Psychosociaal consult’ – prestatiecode 24504-
 • de kosten van het consult